ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Kérjük, olvassa el figyelmesen az Általános Szerződési feltételeket (a továbbiakban röviden ÁSZF), mielőtt regisztrálna a Szécsi Rajmund EV. által üzemeltetett Konzolsziget videójáték szaküzlet webes felületén. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a regisztrációval egyidejűleg Ön arról is nyilatkozik, hogy az ÁSZF tartalmát megismerte és annak minden pontját, illetőleg azok aktuális állapotát és rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elismeri. Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy az ÁSZF elfogadása kizárólag elektronikus formában, a Szécsi Rajmund EV. rendszerében kerül nyilvántartásba vételre, az külön, nyomtatott vagy egyéb formában iktatásra nem kerül. Az ÁSZF mindenkor aktuális állapota és legfrissebb változata az üzlet weboldalán (konzolsziget.hu, a továbbiakban a Weboldal) érhető el, melynek megismerése és az esetleges módosítások követése a vásárló/ érdeklődő (a továbbiakban az egyszerűség kedvéért Megrendelő) feladata. Esetleges módosítás esetén természetesen az adott szolgáltatás igénybevételének időpontjában aktuális állapot tekinthető irányadónak.

Az üzletben elérhető szolgáltatásokkal, regisztrációval, rendeléssel, várható érkezéssel, stb. kapcsolatos alapvető információk lentebb ismerhetők meg, illetőleg nyitvatartási idő alatt az üzletben személyesen (cím: 6722 Szeged, Török utca 11.), vagy telefonon is tájékozódhat (tel. szám: 06 30 468 20 47), illetőleg az info@konzolsziget.hu e-mail címen elektronikusan is felveheti a kapcsolatot az üzlettel.

A Konzolsziget ÁSZF-jének főbb pontjai:

1. Az ÁSZF célja
2. Az ÁSZF hatálya
3. A szerződő felek
4. Az ÁSZF elfogadása
5. Elektronikusan elérhető szolgáltatások és azok igénybevétele
6. A szerződés létrejötte
7. A Megrendelő jogai, kötelezettségei
8. Adatvédelem, adatbiztonság
9. Irányadó jog
10. Az ÁSZF módosítása
11. Vegyes és záró rendelkezések

1. Az ÁSZF célja

A Szécsi Rajmund EV. (továbbiakban Szolgáltató) által megfogalmazott ÁSZF célja, hogy meghatározza az alábbiakat:

• az üzlet és annak weboldala által nyújtott szolgáltatásokat és azok igénybevételével kapcsolatos feltételeket;

• a Szolgáltató és a Megrendelő szerződéssel kapcsolatban keletkező és fennálló jogait és kötelezettségeit;

• minden egyéb a szolgáltatások nyújtásával és azok igénybevételével kapcsolatos lényeges körülményt.

2. Az ÁSZF hatálya

2.1. Tárgyi hatály

Az ÁSZF az alábbiakra terjed ki:

• minden a Szolgáltató által nyújtott, (elsősorban a weblapon keresztül elektronikus úton) igénybe vehető kereskedelmi szolgáltatásra, amelyet a Megrendelő(k) igénybe vesz(nek);

• a Szolgáltató és Megrendelő valamennyi jogára és kötelezettségére;

• a Weboldal működésével összefüggő minden lényeges körülményre.

2.2. Területi hatály

Szolgáltató a Weboldalon keresztül igénybe vehető szolgáltatásokat kizárólag Magyarország területén, a működés módjából fakadóan kizárólag az üzlet helyszínén nyújtja. Jelenleg postai szállításra nincs lehetőség. Természetesen regisztrációra külföldi címmel is van lehetőség, de jelenleg ebben az esetben is kizárólag személyes átvétel lehetséges (az üzletben, nyitvatartási időben).

2.3. Időbeli hatály

Az ÁSZF mindenkor aktuális és legfrissebb szövege az üzlet weblapján (konzolsziget.hu) érhető el, mely annak nyilvánosságra hozatalától („közzétételétől”) annak Szolgáltató általi módosításáig, vagy visszavonásig tekintendő érvényesnek. A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások tekintetében a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezései és előírásai tekintendők érvényesnek. Az ÁSZF a szolgáltatás/ termék esetleges előzetes megrendelése és annak igénybevételének/ átvételének időpontja között történő módosítása esetén az adott megrendelésre vonatkozóan a megrendelés időpontjában aktuális állapot tekintető irányadónak.

3. A Szerződő Felek

Az ÁSZF az alábbi Felek között jön létre határozatlan időre, vagy annak valamely fél általi felmondásáig:

3.1. A Szolgáltató:
Cégnév: Szécsi Rajmund EV.
Székhely: 6721 Szeged Szűcs utca 12. 1/1
Képviselője: Szécsi Rajmund
Adószám: 55356703-1-26
Nyilvántartási szám: 54020139
Nyilvántartó Cégbíróság: Csongrád Megyei Bíróság mint Cégbíróság Szeged
Engedélyező hatóság: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Címzetes Főjegyzője
Szerződés nyelve: magyar
Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató: OTP Bank Nyrt.
Pénzforgalmi számla száma: 11773353-01818051-00000000
Üzlet megnevezése: Konzolsziget
Címe: 6722 Szeged, Török utca 11.
Telefonszám: 06 30 468 20 47
E-mail: info@konzolsziget.hu
Weboldal: konzolsziget.hu
Kapcsolattartó neve: Szécsi Rajmund

3.2. A Megrendelő:

Az a természetes vagy jogi személy, aki

- a webes felületen keresztül elérhető szolgáltatást vagy szolgáltatásokat vesz igénybe (rendel, előjegyez, lefoglal, stb.), illetőleg, aki

- a Weboldal webes felületén regisztrál, és ezáltal jelen ÁSZF-et magára nézve kötelező érvényűnek elfogadja.

4. Az ÁSZF elfogadása

Az ÁSZF Megrendelő általi elfogadása a Weboldal elektronikus úton nyújtott szolgáltatásainak igénybevételének előfeltétele, melynek következtében az ÁSZF (a megfelelő jelölőnégyzeten keresztül történő) elfogadása minden rendelés alkalmával kötelező. Az ÁSZF szövegének módosításának nyomon követése és annak időben történő megismerése a Megrendelő kötelessége. A mindenkor aktuális, legfrissebb ÁSZF az üzlet weblapján érhető el.

5. A Weboldal elektronikusan elérhető szolgáltatásainak igénybevétele

A Szolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújt szolgáltatásokat a webes felületen keresztül:

5.1. A Weboldal-szolgáltatás területi hatálya:

A Szolgáltatónak jelenleg nem áll módjában az üzlet területén kívül (postai vagy egyéb módon) szolgáltatást nyújtani.

5.2. A regisztrációhoz szükséges adatok:

• e-mail cím (élő és érvényes)
• Jelszó
• Felhasználói név
• A vásárló neve
• Telefonszáma

A Megrendelőnek lehetősége nyílik regisztráció nélkül is megrendelést leadni/ terméket előjegyeztetni a webes felületen keresztül. Ebben az esetben az alábbi adatok megadása szükséges:

• Név
• e-mail cím (élő és érvényes)
• Telefonszám

5.3. A megrendeléshez, előjegyzéshez szükséges további adatok:
• Várható személyes átvétel időpontja (nem kötelező, de a megrendelés leadásától számított 3. munkanap nyitvatartási időszakán túli időpont nem lehet).

5.4. A szolgáltatás igénybevétele

5.4.1. Az üzlet webes felületén kizárólag elektronikus úton lehetséges megrendelést leadni. Az üzlet webes felülete az alábbi linken keresztül érhető el: konzolsziget.hu

5.4.2. Az adott termékek mellett feltüntetett árak minden esetben bruttó vételárak, amik magyar forintban értendők és amelyek tartalmazzák az általános forgalmi adót (ÁFÁ-t).

5.4.3. A webes felületen, illetőleg az üzletben feltüntetett árak nem tekinthetőek közvetlen árajánlattételnek. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azon károkért, melyek az esetleges elírásokból erednek.

Abban az esetben, ha a webes felületen egy termék ára valamilyen okból kifolyólag hibásan kerül feltüntetésre, a Szolgáltató nem köteles a megrendelt terméket a hibásan feltüntetett áron biztosítani, vagy garantálni, különös tekintettel azon esetekre, ha az ár nem valós volta nyilvánvaló, vagy adott körülmények között ennek valószínűsítése a Megrendelőtől elvárható. (Ilyen esetek például, de nem kizárólag a következők: ha a formátumból, vagy más hasonló termékek árához képest jelentősnek mondható eltérés okán valószínűsíthető, hogy elírás történt, illetőleg, ha egy esetlegesen fellépő rendszerhiba okán korábbi, vagy valótlan árak jelennek meg a webes felületen, stb.) Természetesen Szolgáltató köteles a lehető legrövidebb időn belül helyesbíteni a hibásan feltüntetett árakat (amint tudomására jut, illetőleg amint az esetleges külső, akadályozó tényező elhárul). Amennyiben Megrendelő hibás áron rendeli meg a terméket, a Szolgáltató köteles a Megrendelőt a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatni a valós árról, melyet követően a Megrendelő fenntarthatja megrendelését, vagy következmények nélkül visszavonhatja azt.

5.4.4. A webes felületen közölt fényképek csupán illusztrációk, melyektől a termékek tényleges megjelenése, csomagolása a valóságban eltérhet. Az adott termék „állapotáról” (lemezek esetén pl. karcok; csomagolás esetén pl. szakadás, gyűrődés; konzolok és perifériák esetében pl. tisztaság, külső sérülés, stb.) tájékozódjon közvetlenül az eladótól, vagy személyesen az üzletben nyitvatartási időben!

5.4.5. A termékekkel kapcsolatban közölt leírások, illetőleg a webes felületen is hivatkozott videók alapját a termékek csomagolásán, illetőleg a gyártók által rendelkezésre bocsátott egyéb tájékoztató anyagokban olvasható adatok, nyilvánosan elérhető információk, valamint az esetleges „teszterek” szubjektív véleménye és tapasztalata adja. Ezek esetleges pontatlanságáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, az ezekből fakadó esetleges károkért a gyártót terheli a felelősség.

5.4.6. Annak vizsgálata és meghatározása, hogy az adott termék a Megrendelő saját, egyedi céljainak megfelelően felhasználható-e, kizárólag a Megrendelő kötelessége. A Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik abban az esetben, ha a megrendelt termék nem alkalmas a Megrendelő egyedi céljainak megfelelő felhasználásra. A vásárlást, illetőleg megrendelést megelőzően a Konzolsziget munkatársai készséggel állnak rendelkezésre ez irányú kérdések tekintetében is, nyitvatartási időben, az üzletben személyesen, telefonon (06 30 468 20 47), vagy e-mail-en (info@kozolsziget.hu).

5.4.7. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy indokolt esetben a már leadott és visszaigazolt megrendeléseket, előjegyzéseket részben vagy egészben visszautasítsa, különös tekintettel azon esetekre, ha a Megrendelő az ÁSZF valamely előírásának nem tett eleget, vagy azt megszegte.

5.4.8. Termék visszavételére kizárólag indokolt esetben, főszabály szerint személyesen az üzletben, nyitvatartási időben van lehetőség. Ennek (vagy az üzlet munkatársaival történő előzetes egyeztetést követően, különösen indokolt esetben, eseti jelleggel a visszaküldés) költségei minden esetben a Megrendelőt terhelik. Abban az esetben is, amennyiben az átvétel a Megrendelőnek felróható okból nem történt meg (természetesen kizárólag abban az esetben, ha ennek kapcsán ténylegesen, egyértelműen bizonyíthatóan költség merül fel).

6. A szerződés létrejötte

6.1. Általános jellemzők:

A Felek között a szerződés a Megrendelő a Szolgáltató által üzemeltetett weblapon történő regisztrációjával (és jelen ÁSZF elfogadásával) jön létre. Az üzlet webes felületén történő megrendelés feltétele minden esetben a mindenkori aktuális ÁSZF elfogadása. A webes felületen a Megrendelőnek lehetősége nyílik regisztráció nélkül is leadni megrendelését, azonban az ÁSZF elfogadása ebben az esetben is kötelező.

A megrendelés kizárólag akkor tekinthető elfogadottnak, amennyiben azt a Megrendelő a webes felületen keresztül adja le és hagyja jóvá, illetőleg, ha azt a Szolgáltató részére elküldi és azt a Szolgáltató vissza is igazolja e-mail formájában, mely a Megrendelő regisztráció, vagy regisztráció nélküli rendelés során megadott e-mail címére kerül kiküldésre. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Megrendelő által megadott adatok valódiságát minden megrendelés beérkezésekor megvizsgálja, és amennyiben valótlan adatokat talál, azokat a megrendeléssel együtt törölje. Indokolt esetben a Megrendelőnek telefonon keresztül is lehetősége nyílhat egy adott termék előjegyzésére, amennyiben ennek részleteiről a Konzolsziget munkatársával előzetesen egyeztet. Telefonos úton történő foglalás, előjegyzés esetén a Szolgáltatótól nem várható el a megadott adatok teljes körű védelmének garantálása (pl. az üzletben tartózkodó személyek, külső, harmadik felek hallhatják azokat).

6.2. Regisztráció, megrendelés, előjegyzés:

A Megrendelő a webes felületen történő regisztráció, illetve megrendelés leadása során megadott adatait a Szolgáltató a jelen ÁSZF, annak lentebb, (8. Adatvédelem, adatbiztonság), illetőleg a weboldalon külön is olvasható adatvédelmi előírásainak megfelelően kezeli, mely a Megrendelő érdekét szolgálja. Ennek okán az ÁSZF aktuális változatának elfogadásáról a Megrendelő minden megrendelés esetén köteles nyilatkozni, illetőleg az adatvédelemre vonatkozó előírásokat megismerni. A Megrendelőnek lehetősége nyílik az üzlet webes felületén regisztráció nélkül is leadni megrendelését, a regisztráció a visszatérő ügyfelek könnyebb és gyorsabb rendelésleadását teszi lehetővé. Jelenleg a Weboldalon arra nyílik lehetősége az érdeklődő látogatóknak, hogy az üzletben rendelkezésre álló készlet valamely darabját előjegyeztesse („lefoglalja”), hogy az (rajta kívül) más számára ne kerüljön értékesítésre. Természetesen a Szolgáltatótól nem várható el, hogy ezt határozatlan ideig garantálja. Az előjegyzett terméket a Megrendelő a megrendelés leadását, illetőleg annak visszaigazolását követő munkanaptól számított három (azaz 3) munkanapon keresztül bármikor átveheti az üzletben nyitvatartási időben. Amennyiben a fent nevezett határidőn belül (azaz a visszaigazolást követő harmadik munkanap zárásáig) nem történik átvétel, az előjegyzés törlésre kerül.

6.3. Megrendelés visszavonása, módosítása, törlése:

A webes felület szoftvere minden megrendelés leadásakor annak beérkezéséről a Megrendelő számára értesítést, visszaigazolást küld. Amennyiben a Megrendelőhöz a visszaigazoló értesítés 72 órán belül nem érkezik meg, a Megrendelő ajánlattétellel kapcsolatban fennálló kötöttségei (amennyiben volt ilyen) automatikusan megszűnnek.

Esetleges tévedés esetén a Megrendelő jogosult a megrendelését annak Szolgáltató általi teljesítésének megkezdéséig módosítani, illetőleg azt visszavonni, amennyiben a tévedés tényéről a Megrendelő a Szolgáltatót az észlelést követően haladéktalanul tájékoztatja az info@konzolsziget.hu e-mail címen, vagy nyitvatartási időben az alábbi telefonszámon: 06 30 468 20 47.

 

6.5. Fizetési feltételek:

Megrendelő a vásárolt áru és szolgáltatás ellenértékét a személyes átvétel alkalmával a Konzolsziget munkatársának készpénzben fizetheti meg. A Konzolsziget munkatársa a készpénz átvételéről köteles bizonylatot adni. Részteljesítést a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A Megrendelő tehát a teljes megrendelését jogosult csak átvenni, illetőleg természetesen jogában áll azt teljes egészében visszautasítani, amely esetben azonban a Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Megrendelő regisztrációját kizárólag egyéni mérlegelése alapján, saját hatáskörben, azonnali hatállyal megszüntesse, illetőleg valamennyi esetlegesen idő közben leadott rendelését érvénytelenítse és törölje. A Konzolsziget munkatársával történő előzetes egyeztetést követően a megrendelés/ előjegyzés természetesen törölhető, vagy módosítható, melynek részleteit és körülményeit minden esetben eseti jelleggel szükséges tisztázni (Megrendelő és Szolgáltató között).

6.6. Sikertelen kézbesítés esetén:

Jelenleg a Konzolsziget üzletében kizárólag személyes átvétel lehetséges, mely vonatkozik az előjegyzett („lefoglalt”) termékekre is. Az előjegyzett terméket a Megrendelő a megrendelés leadását, illetőleg annak visszaigazolását követő munkanaptól számított három (azaz 3) munkanapon keresztül bármikor átveheti az üzletben nyitvatartási időben. Amennyiben a fent nevezett határidőn belül (azaz a visszaigazolást követő harmadik munkanap zárásáig) nem történik átvétel, az előjegyzés törlésre kerül.

7. A Megrendelő jogai, kötelezettségei

7.1. Az elállás joga

Új (gyári csomagolású, bontatlan állapotú) termék esetén Megrendelő a vásárlástól számított 14 munkanapon belül indokolás nélkül jogosult elállni. Írásban történő elállás esetén elegendő a lentebb (7.1.1. Elállási/Felmondási nyilatkozatminta c. alatt) megtalálható elállási nyilatkozatot elküldeni 14 munkanapon belül. Elállás esetén a terméket sértetlen, külső sérelmi nyomoktól, használattól mentes állapotban a Megrendelő nevének feltüntetésével Megrendelő saját költségén kell a Szolgáltató címére (6722 Szeged, Török utca 11.) visszajuttatnia. Szolgáltató a Megrendelő által kifizetett vételárat az elállást követő harminc napon belül köteles a Megrendelő számára visszatéríteni.

Termék visszavételére kizárólag indokolt esetben, főszabály szerint személyesen az üzletben, nyitvatartási időben van lehetőség. Ennek (vagy az üzlet munkatársaival történő előzetes egyeztetést követően, különösen indokolt esetben, eseti jelleggel a visszaküldés) költségei minden esetben a Megrendelőt terhelik. Abban az esetben is, amennyiben az átvétel a Megrendelőnek felróható okból nem történt meg (természetesen kizárólag abban az esetben, ha ennek kapcsán ténylegesen, egyértelműen bizonyíthatóan költség merül fel). Amennyiben a Konzolsziget munkatársával, vagy Szolgáltatóval történt előzetes egyeztetést követően megállapodás született arra vonatkozóan, hogy az elállási jog postai úton, (vagy egyéb módon) történő visszaküldéssel kerül gyakorlásra, a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket továbbra is Megrendelő köteles viselni, utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőség. Szolgáltató minden a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kár megtérítésére igényt tart.

Az esetleges vitás esetek elkerülése érdekében a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról a Szolgáltató fénykép és/vagy videofelvételt készít. A Szolgáltató kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású és minőségében, értékében megtartott, nem csökkent termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a teljes vételárat.

Az elállásra nyitva álló 14 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a Megrendelő a csomagot az üzletben személyesen átvette.

Megrendelő nem gyakorolhatja az elállási jogot olyan termék esetében, amely a személyéhez kötött, illetve amelyet a Megrendelő utasításai alapján, vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, vagy gyorsan amortizálódó. Az ilyen termékekkel kapcsolatos részletes információkkal kapcsolatban a Konzolsziget munkatársai nyújtanak információt nyitvatartási idő alatt személyesen az üzletben (6722 Szeged, Török utca 11.), telefonon (06 30 468 20 47), vagy az alábbi e-mail címen: info@konzolsziget.hu.

7.1.1. Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

A minta eredeti szövege, illetőleg az elállással kapcsolatos további információ a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben található.

7.2. A Szolgáltató esetleges kára

Amennyiben a visszahozott áru a nem rendeltetésszerű használat okán károsodott, Szolgáltató jogosult a termékben bekövetkező értékcsökkenés megtérítését a Megrendelőtől követelni.

7.3. Szavatosság

Az új Ptk. 6:159. § előírásainak megfelelően a Szolgáltató szavatosságot vállal minden megrendelt termék esetén. Amennyiben a Megrendelő úgy érzékeli, hogy a Szolgáltató hibásan teljesített, köteles az észlelt hibákról azok felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül a Szolgáltatót írásban tájékoztatni. A fent hivatkozott jogszabály értelmében a Szolgáltató, megalapozott panasz esetén, köteles a hibás terméket kicserélni. Amennyiben erre nincs mód, úgy az alábbi lehetőségek közül biztosítani kell a Megrendelő számára a választás lehetőségét: árengedmény biztosítása egy meghatározott időn belül történő új vásárlás alkalmával, vagy lehetőség biztosítása a megrendeléstől való elálláshoz, a megrendelt (és/vagy megvásárolt) termék kapcsán kifizetett összeg maradéktalan visszatérítése mellett.

A visszatérítés minden esetben kizárólag a termék árára vonatkozik esetleges egyéb költségekre nem terjed ki. Elállásnak nincs helye, amennyiben a panasz alaptalannak bizonyul, vagy, ha az okát képező hiba nem jelentős mértékű.

Jelentős mértékű hiba, illetőleg a teljesítés kapcsán felmerülő megalapozott panasz esetén minden a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatban felmerülő költséget a Szolgáltató köteles viselni.

8. Adatvédelem, adatbiztonság
8.1 Adatvédelmi nyilatkozat:

A Szolgáltató a regisztráció során megadott személyes adatokat az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott feltételek szerint kezeli. A regisztráció és a regisztráció során valamennyi személyes adat megadása önkéntes, a Megrendelők azon adatok, a Szolgáltató által az előre meghatározott célra történő kezeléséhez hozzájárulásukat adják.

A Szolgáltató az adatokat kizárólag a megrendelések teljesítése céljából, illetőleg a Megrendelő előzetes, kifejezett hozzájárulásával a Szolgáltató saját promóciós, valamint reklámtevékenysége keretében használja fel.

A Szolgáltató a Megrendelő személyes adatait külső feleknek, vagy harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adja ki.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, hozzájárulását a fent leírtakhoz önként és határozatlan időre adta, de azt írásban bármikor jogosult vissza is vonni. Szolgáltató mindent elkövet a számára átadott adatok biztonságának megőrzése érdekében, ami tőle elvárható.

A Regisztrációval, illetőleg a megrendelés leadásával a Megrendelő feltétlenül és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az ÁSZF mindenkor aktuális változatának szövegét, azon belül is az Adatvédelmi tájékoztatót elolvasta, megértette, tudomásul vette és magára nézve kötelezőnek ismerte el.

8.2. Személyes adatok módosítása, regisztráció törlése:

Megrendelő az üzlet webes felületén megadott személyes adatait bármikor jogosult módosítani, vagy a Szolgáltatótól azok törlését kérni, az alábbi adatok módosítására azonban nincs lehetőség (törlésük természetesen kérhető):

  • E-mail cím

  • Felhasználói név

A Megrendelő az üzlet webes felületére történő regisztrációját, adatai módosítását, illetve azok törlését az info@konzolsziget.hu címre küldött e-mail-ben (a fent nevezett korlátozás figyelembevételével) bármikor kérheti.

9. Irányadó jog

Jelen ÁSZF az üzletre és annak webes felületére vonatkozóan tartalmazza a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Megrendelő között létrejövő jogviszony alapvető előírásait. Azon kérdésekben, melyek jelen ÁSZF-ben nem kerülnek külön szabályozásra, a mindenkor hatályos magyar jogszabályok tekintendők irányadónak, különös tekintettel az alábbiakra:

10. Az ÁSZF módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosítsa. Az üzlet webes felületén az ÁSZF mindenkor aktuális és legfrissebb változata érhető el.

11. Vegyes és záró rendelkezések

11.1. A távoli felek közti szerződésekkel kapcsolatos kikötések

A Szolgáltató és Megrendelő között a megrendelések során egy a fentebb ismertetett előírásoknak megfelelő írásos megállapodás jön létre, mely szerződéses megállapodásnak tekintendő, és amelyet a Szolgáltató saját elektronikus rendszerében tárol.

11.2. A szerződés megszüntetése

Megrendelő bármikor jogosult a szerződés megszüntetését kérni. Ehhez szükséges, hogy személyazonosságát a Szolgáltató irányában igazolja. A Megrendelő megszüntetési kérelmét követően a még élő, de nem teljesített megrendelések a Szolgáltató részéről annulálásra (törlésre) kerülnek. A Megrendelő bármikor indoklási kötelezettség nélkül jogosult regisztrációját a webes felületen törölni. Másfelől azonban a Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződést egyoldalúan felmondja, amennyiben a Megrendelő jelen ÁSZF bármely rendelkezését szándékosan, vagy a Megrendelőnek felróható gondatlanság okán megszegi.

11.3. Felelősség

Megrendelő köteles tudomásul venni, hogy minden olyan megrendelésért teljes körű felelősséggel tartozik, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Annak okán, hogy a Megrendelő személyes adataival való visszaélést elkerülje, Megrendelő köteles mindent elkövetni (pl. jelszava illetéktelenek előtti titokban tartása érdekében). Természetesen Megrendelő mentesül ezen felelőssége alól, amennyiben bizonyítható, hogy az adataival történő esetleges visszaélés kizárólag neki fel nem róható okból, saját hibáján kívül történt.

11.4. Megfelelő körültekintés elvárhatósága

Szolgáltató a Megrendelő számára elérhetővé tesz minden szükséges információt, azonban ezek megismerése mindenkor a Megrendelő kötelessége. Ide tartozik például, de nem kizárólag az egyes termékek ajánlott életkor szerint besorolása, az egyes programok ill. tartozékaik nyelve és nyelvezete.

Kosár tartalma

A kosár tartalma üres.